Bases

La Cooperativa Daina Isard és una cooperativa de consum creada el 1969 i que ofereix serveis en els àmbits educatiu, cultural i esportiu. Així, primerament, la Cooperativa disposa d’un centre educatiu, l’escola Daina Isard, amb gairebé 900 alumnes que ocupen totes les etapes educatives 3-18, d’infantil a batxillerat. En segon lloc té un centre cultural, l’Espai Cultura, on es realitzen activitats relacionades amb el foment de l’art, la cultura, les arts escèniques i l’increment de coneixement dels infants i joves del municipi. Per últim, la Cooperativa també té un centre esportiu, l’Associació Esportiva Daina Isard (AEEDI) que ofereix activitats escolars esportives i que fomenta els valors de l’esport i de la vida saludable.

La Cooperativa Daina Isard acumula una llarga tradició de relació amb el territori. Són moltes i molt diverses les activitats que realitza i mira d’establir vincles amb l’entorn, més enllà dels que ja s’estableixen per mitjà dels serveis que presta. Així, activitats esportives com la Cursa Can Llimona o la Cronoescalada en BTT, l’organització d’accions solidàries com la donació de sang, que s’anomena Red Day, les xocolatades solidàries en favor de la investigació del càncer infantil en benefici de Sant Joan de Déu o la pròpia Comissió d’Implicació Social formada per docents i alumnes de l’Escola i que organitza accions de caire social i solidari, són bona mostra de la implicació i del compromís vers els altres i vers el municipi.

És, doncs, amb aquesta voluntat que, per mitjà d’aquests premis, la Cooperativa Daina Isard pretén fer un pas endavant, un pas més cap a l’obertura al municipi. Amb aquests premis, per tant, es busca potenciar i impulsar els moviments cooperatius, premiar el talent local i estimular la creació d’iniciatives emprenedores entre adolescents i joves dels municipis del Baix Llobregat.

L’objectiu de la convocatòria dels Premis Daina Isard per al Foment del Cooperativisme, l’Emprenedoria i la Innovació Social és incentivar i fomentar l’esperit cooperatiu i emprenedor i impulsar l’aparició de noves iniciatives empresarials de caire social (en forma de cooperativa) que siguin viables tècnica i econòmicament.

Els premis persegueixen donar a conèixer els models d'empresa cooperativa i incrementar la visibilitat de l’economia social i cooperativa al territori.

Aquesta convocatòria és destinada a joves d’entre els 18 i els 35 anys i a projectes cooperatius amb seu a la comarca.

Requisits dels participants

La categoria II “Olesa Emprèn: fem cooperativa” està adreçada a projectes emprenedors i/o iniciatives empresarials de nova creació que tinguin la seva seu social a municipis de la comarca del Baix Llobregat i el model de les quals estigui basat en models d’economia social i cooperativa. Està dirigit a joves de 18 a 35 anys del territori.

Es valoraran aquelles iniciatives que més i millor donin resposta a necessitats socials i siguin susceptibles de generar riquesa i ocupació.

Documentació a presentar
Els projectes a presentar han de constar de la següent documentació:

 1. Escrit de motivació signat per totes les persones que formen part de l’equip promotor.
 2. Còpia compulsada del document identificatiu vigent (DNI, passaport, etc.) de totes les persones que participen en el projecte.
 3. Currículum vitae de la persona o grup de persones promotores del projecte empresarial.
 4. Informe de vida laboral de totes les persones participants al projecte, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, actualitzat.
 5. Les persones participants que ja hagin iniciat la seva activitat hauran d’adjuntar, a més, una còpia compulsada de la documentació següent:
  • Declaració censal de l’activitat corresponent (model 036-037).
  • Escriptures de constitució de l’empresa, si s’escau.
  • Llicència d’activitats municipal, si pertoca.
  • Enregistrament audiovisual de la presentació del projecte empresarial o de l’empresa constituïda amb una durada màxima de 2 minuts
  • Un pla d’empresa que desenvolupi tots els aspectes de l’activitat econòmica projectada. El pla d’empresa s’ha de lliurar en suport informàtic. L’extensió màxima del pla d’empresa no haurà de superar els 30 fulls a una sola cara, font “arial”, mida 11. El contingut serà el següent:
   1. Resum del projecte empresarial. Aquest resum ha d’incloure la descripció de la idea empresarial i de l’estratègia principal que se seguirà en màrqueting, producció i finançament, fent referència als avantatges competitius que té el producte/servei, així com als riscos que pot comportar la nova activitat. També s’ha d’aportar informació rellevant sobre la persona emprenedora o l’equip fundador.
   2. Presentació de la persona emprenedora o de l’equip de persones emprenedores. Detallar aspectes com l’edat, la formació, l’experiència professional en el sector de l’empresa, etc. Cal explicar les motivacions principals que han donat origen al projecte empresarial. Currículum vitae de la persona emprenedora o de l’equip d’emprenedores. Qualsevol altra informació que es cregui oportuna per a la valoració del projecte.
   3. Pla de màrqueting. Descriure les característiques més importants del producte/servei i definir la necessitat o necessitats que cobrirà, així com l’entorn general i el mercat on l’empresa mantindrà l’activitat principal, així com la clientela potencial i la competència. Detallar des del punt de vista comercial, quin producte/servei es vol vendre, com es donarà a conèixer, com es farà arribar i a quin preu es vendrà. Indicar l’estratègia general de màrqueting que es pretén seguir (combinació de les polítiques de producte, de comunicació, de distribució, de preu i de serveis complementaris).
   4. Pla de producció. Concretar els aspectes relacionats amb el procés de producció. Descriure els recursos necessaris (locals i instal·lacions, equips tècnics, mitjans humans, matèries primeres, etc.) per dur a terme l’activitat de l’empresa, així com la política d’aprovisionament. Determinar el cost del producte/servei. Indicar la tecnologia aplicada, la gestió de la qualitat, les mesures de protecció en el treball i les qüestions mediambientals, en el cas que sigui necessari.
   5. Pla d’organització. Incloure l’estructura organitzativa i la planificació de recursos humans.
   6. Pla jurídic-fiscal. Especificar la forma jurídica que tindrà el projecte empresarial, així com tots aquells aspectes legals relatius a la seva constitució i a la seva activitat diària.
   7. Pla economicofinancer. Recollir els aspectes economicofinancers del projecte empresarial. Concretar el pla d’inversions inicials, el pla de finançament, l’avaluació del projecte, la previsió de tresoreria i del compte de resultats i l’elaboració del balanç de situació.
# Concepte Definició Puntuació
1 Producte o servei innovador El grau de definició del producte o servei 10
    La incorporació d'elements innovadors i millores tecnològiques 10
2 Activitat vinculada a sectors estratègics per a la ciutat El nivell d’impacte o incidència en els sectors clau dels municipis o de la comarca del Baix Llobregat 5
3 Dimensió del mercat i competència L’orientació al mercat del projecte i el pla de màrqueting associat 15
4 Model de negoci i viabilitat econòmica i financera del projecte La competitivitat i sostenibilitat, els escenaris de creixement, la creació i aportació de valor afegit, l’ús del model cooperatiu i d’economia social 15
5 L'efecte emprenedor La capacitat de generació de llocs de treball i el potencial impacte com a dinamitzador de l'activitat econòmica al territori 10
6 Equip promotor Els coneixements tècnics i de gestió de l'equip emprenedor 5
    Les habilitats comunicatives, en base a la presentació oral del projecte durant la jornada de lliurament de premis 10
7 Impacte social El grau en que la iniciativa o projecte dóna resposta a una necessitat social i com contribueix en la seva solució 20

La informació dels projectes presentats serà tractada amb absoluta confidencialitat i el seu ús s’utilitzarà exclusivament per valorar la candidatura presentada.

En cap cas la informació subministrada serà tramesa a persones o entitats públiques o privades sense el consentiment i autorització dels autors, tret dels membres del jurat i de l'equip tècnic especialitzat.

El títol del projecte i l’extracte d’aquest, presentats pels participants, es podran fer públics per donar-los a conèixer així com les fotografies i vídeos realitzats durant la jornada.

El formulari de participació als 1rs Premis Daina-Isard ja està tancat.

Clica aquí per descarregar-vos els plecs informatius.

Descarrega't les bases

Per qualsevol dubte, us podeu adreçar a premis@daina-isard.cat